หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวธัญญาภรณ์  ปราบภัย  ชื่อเล่น  ละมุด  (มุดเซอร์)
เกิดวันอาทิตย์ ที่ 11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2539
สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย   ศาสนาพุทธ  สถานะภาพ โสด  เป็นบุตรคนที่ 1 มีพี่น้อง 2 คน  
ที่อยู่ปัจจุบัน 151  บ้านโนนสวนป่า หมู่ 13 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 
E-mail : tanyaporn.prabpai@gmail.com
อาหารที่ชอบ คะน้าหมูกรอบ
แพ้อาหารประเภท ปู
ชอบสี ทุกสี เว้น สีชมพู
บิดาชื่อ นายสายยุทธ  ปราบภัย  สถานะอยู่ร่วมกัน  ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพทำนา
มารดาชื่อ นางเพ็ญศรี  ปราบภัย สถานะอยู่ร่วมกัน  ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพทำนา
ประวัติการศึกษา
            - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
            - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
            - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
       ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ